Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Goleszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.goleszow.pl Urzędu Gminy Goleszów.

Data publikacji strony internetowej: 1 lipca 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 lutego 2022 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 8 września 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Franek, promocja@goleszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 334790510 w. 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5, w którym znajdują się:

- Biuro Podawcze - parter bezpośrednio przy wejściu do budynku,

- Kasa urzędu - parter,

- Urząd Stanu Cywilnego w Goleszowie - parter,

- Sekretariat Urzędu oraz biura Wójta Gminy i Zastępcy Wójta

- biuro obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych;

- biura komórek organizacyjnych: Sekretarza Gminy; Skarbnika Gminy; Referatu Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych; Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Referatu Organizacyjnego, Referatu Inwestycyjno-Komunalnego; Referatu Oświaty; Inspektora Ochrony Danych; Głównego specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami, Referatu Promocji Gminy.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne (od ul. 1 Maja 5) oraz tyle nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku zostało wyznaczone miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


Budynek Urzędu Gminy Goleszów przy ul. Zakładowej 12, w którym znajdują się biura Referatu Inwestycyjno-Komunalnego.


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na furtce ogrodzenia znajduje się dzwonek przywołujący, za pomocą którego można poinformować o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej. Powiadomiony pracownik schodzi do klienta.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak windy. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Centrum usług społecznych Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT