Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Konsultacje społeczne 

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

sprawozdanie

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów

Konsultacje dotyczyły zmiany uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania nagród i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów dotyczącego zmiany uchwały w sprawie regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia, przyznawania nagród i innych świadczeń nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.

 

Wyniki konsultacji

Szanowni Państwo, przekazujemy informację Wójta Gminy Goleszów, z dnia 23 listopada 2016 r., o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Goleszów zarządza przeprowadzenie, w terminie od 15 do 22 listopada 2016 r., konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów. Zarządzenie w tej kwestii znajduje się TUTAJ.

 

Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku

Szanowni Państwo, W załączeniu znajduje się informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 w załączniku.

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w załączniku.

 

Konsultacje społeczne dotyczące podatku od środków transportowych na 2017 rok

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 0050.190.2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok. Zapraszamy do zapoznania sięz zarządzeniem oraz projektem uchwały Rady Gminy Goleszów.

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.182.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załącznik

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zarządzene nr 0050.181.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Załącznik

 

Wyniki konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W załączeniu informacja Wójta Gminy Goleszów dotycząca wyników konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016 - 2020 z mieszkańcami Gminy Goleszów.

 

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów

Szanowni Państwo, W załączeniu znajduje się informacja Wójta Gminy Goleszów, z dnia 23 czerwca 2016 r., o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów.

 

Wynik konsultacji dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Szanowni Państwo, w załączeniu znajduje się informacja Wójta Gminy Goleszów, z dnia 23 czerwca 2016 r., o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wyniki konsultacji Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026

W załączeniu informacja Wójta Gminy Goleszów z dnia 21 czerwca 2016 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026.

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016 – 2020.
Konsultacje projektu odbędą się w dniach od 08.06.2016 r. do 27.06.2016 r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety konsultacyjnej.
Wypełniony formularz w formie papierowej prosimy przesłać na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cieszyńska 29, 43 – 440 Goleszów lub złożyć w siedzibie ośrodka w godzinach pracy GOPS natomiast wypełniony formularz w formie elektronicznej można przesłać na adres opsgol@wp.pl.
Dodatkowo projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goleszów na lata 2016 – 2020 wyłożono do wglądu w siedzibie GOPS, gdzie dostępne są również formularze ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej.
Informacji w zakresie konsultacji udziela Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie – Agnieszka Podżorska, tel. 33 4790554.

 

Konsultacje projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026

Zapraszamy mieszkańców gminy Goleszów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii rozwoju gminy Goleszów na lata 2016-2026.
Konsultacje projektu odbędą się w dniach od 02.06.2016 r. do 20.06.2016 r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety konsultacyjnej.
Wypełniony formularz w formie papierowej prosimy...

 

Konsultacje społeczne dotyczące podatku od środków transportowych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.228.2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W określonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag. W załączeniu skan pisma o wynikach.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Nr 0050.179.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej TUTAJ

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

 Wójt Gminy ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od srodków transportowych na rok 2015.

 
 

Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Goleszów ws. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

W załączeniu zamieszczamy informację Wójta Gminy Goleszów dotyczącą wyników konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad nabywania, zbywaniai obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały

 Wójt Gminy Goleszów zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów

Wójt Gminy Goleszów ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów
 
 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Wójt Gminy Goleszów ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Konsultacje społeczne Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 W dniach od 15.04.2014 do 22.04.2014 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleszów w celu poznania opinii o akcie.

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 Wójt Gminy Goleszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w celu poznania opinii o akcie.

 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu uchwały rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru deklaracji

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.

 

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

Poniżej zamieszczamy treść Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów nr 0050.202.2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.

 

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
 
 

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów ws. określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały - ekwiwalent dla członków OSP

Sprawozdanie z przebiegu kunsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany uchwały nr 73/2012 z dnia 20.11.2012 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośc

Informujemy, że Wójt Gminy Goleszów ogłosił konsultacje sołeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie zmiany uchwały nr 73/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właciciela nieruchomości.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów ws. Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Goleszów

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów (www.goleszow.bip.net.pl) w zakładce "Zarządzenia Wójta Gminy Goleszów" zamieszczone zostało Zarządzenie nr 202/12 Wójta Gminy Goleszów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleszów. Bezpośredni link do treści w/w zarządzenia - http://www.goleszow.bip.net.pl/?a=6064.

 

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmian statutów sołectw

Wójt Gminy Goleszów informuje o przeprowadzaniu  konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Goleszów w sprawie zmian statutów sołectw w celu poznania opinii o aktach.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach

Wójt Gminy Goleszów ogłasza przeprowadzenie w dniach od 29 lutego do 14 marca 2012 roku konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Goleszowie Równi Szkoły Podstawowej w Goleszowie

Wójt Gminy Goleszów ogłasza przeprowadzenie w dniach od 29 lutego do 14 marca 2012 roku konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Goleszowie Równi Szkoły Podstawowej w Goleszowie.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Wójt Gminy Goleszów ogłasza Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

Wójt Gminy Goleszów ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Szczegółowe informacje w Zarzadzeniu nr 255/11 Wójta Gminy Goleszów z dnia 22 listopada 2011 r.

 

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wójt Gminy ogłasza przeprowadzenie w dniach od 28 października 2011 roku do 14 listopada 2011 roku konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały _ inicjatywa lokalna

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28 lipca 2011 roku do 9 sierpnia 2011 roku w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 
 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczacych Projektu budżetu Gminy Goleszow na rok 2011

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 26 listopada 2010 roku do 7 grudnia 2010 roku w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2011 w części dotyczącej organizacji pozarządowych
 
 

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Wójt Gminy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
 
 

Konsultacje w sprawie projektu uchwały

Wójt Gminy Goleszów ogłasza konsultacje społeczne dotyczace projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Centrum usług społecznych Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT